Blog | Profile | Archive | Email | Design by | Name Of Posts


˙·٠•●♥حس زیبا ♥●•٠·˙

نمے دونــے تو این روزا چقــدر از زندگے سیــرم

دارم مے میــرم از اینکه تو رفتــے و نمے میــرم

نمے دونــے تو این روزا چقدر یاد تــو مے افتــه

تــه دنیـام نزدیکه نگاه کن کـے بهت گفتم

کجا باید برم بــے تو، تویے که قـدّ ِ دنیامــے

که هر جایــے رو مـے بینم نبینم پیش چشمـامے

بـرم هر جاے این دنیا شبــم با بغض دمسـازه

آخه هر جا یه چیزے هست منُ یاد تــو بنـدازه

نمـے دونم تو این برزخ کے از این درد مے میـرم

نمـے دونم چرا یک شب فراموشـے نمےگیرم

منُ اینجا بکُـش وقتے قراره تازه رویـا شــے

اگه تا آخــر دنیــا قراره تــو دلم باشــے....

بيـا با من دلم تنها تريــن است

نگاهــت در دلم شور آفريــن است

 مرا مستـے دهد جـام لبانت

شراب بوسه ات گيرا تريــن است

 ز يك ديدار پے بردے به حالــم

 عجب درمن نگاهت نكته بيــن است

 سخن از عشــق ومستے گـوے با من

سخن هايــت برايم دلنشيــن است

مرا در شعله ے عشقــت بســوزان

 كه رســم دوست دارمها هميــن است

 

 

ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺧﺮ :

ﺗﻮ ﺯﻧﺪگی ﺍﮔﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎشی

ﺑﺎﺱ ﺧﺮﺕ ﺑﺮﻩ …

ﺧﺮﺕ ﺑﻴﺎﺩ …

ﺧﺮﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎشی …

ﺧﺮﺧﻮﻥ ﺑﺎشی …

ﺧﺮﭘﻮﻝ ﺑﺎشی …

ﺧﺮﺕ ﺑﺮﻭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ …

ﺍﺻﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻮبی ﺍﻳﻦ ﺧﺮ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﻫﺴﺘﺶ

ﺑﺎ ﺧﻮشبختی ﺍﻭﻥ ﻓﺮﺩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﻩ

ﺍﺯ ﻗﻀﺎ ، ﺧﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﮐﺮگی ﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺖ ، ﺧﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭ !؟

 

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:ﻓﻮﺍﻳﺪ ﺧﺮ ,حس زیبا,خر پول,شانس,زندگی,ساعت13:24توسط وحید SODAGAR | |

فـَـریاد هــا را هــمه میشـــنوَنــد

هـُـنر واقــعی شـِـنیدَن صــِدای سـُـکوت اســت

 

 

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:سـُـکوت, حس زیبا,درد دل,دلنوشته,متن های زیبا,متن های تنهایی,عکس سکوت,عکس زیبا,شنیدن,هنر,صدا,ساعت12:38توسط وحید SODAGAR | |

نه تو از یاد نمی روی

نه این جای خالی ات، که زوق زوق می کند

زیر پوست بی کسی هایم.. و

نه هیچ چیز دیگر

نمی تواند نبود تو را به من ثابت کند

حتی حسرت کشیدن های اطلسی های کنار پنجره

که در آرزوی عوض شدن خاک گلدان،

چشم به راه تو.... خشک شدند..

 

زلال ڪـﮧ بـاشے...

سـنـگـہـاے ڪـفـــ رﯠכפֿـانــﮧ اتـــ را مـے بـیـنـنــכ ...

بـر مـے כارنـכ ...

ﯠ نِـشـانــﮧ مـےرﯠنـכ ...

כرســتـــ بـﮧ ســﯠے פֿــﯠכتــــ... √.

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:زلال ڪـﮧ بـاشے,,, ,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,متنهای,زیبا,عکس رود,رودخانه,سنگ,کف رودخانه,نشانه,عکس زیبا,عکس,ساعت11:56توسط وحید SODAGAR | |

بـعـضـیـا زیـر آبـے رفـتـטּ بــرامــﯠטּ ... !!

فـڪـر ڪرכטּ مــا نـمے بـیـنـیــҐ ... !!

ولـے خـبـر نــכاشـتـטּ:

هـҐ آب زیـاכے زلالــﮧ

هـҐ مـاهـیــاش بـا مـا כﯠωـــتـטּ ...
√.

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:بـعـضـیـا ,حس زیبا,زیر ابی,برامون,فکر,ولی,خبر,اب,درد دل,دلنوشته ها,متنهایی تنهایی,متنهای خیانت,عکس زیر اب,عکس,ساعت11:44توسط وحید SODAGAR | |

آכҐ یـﮧ حرفے رو بـزنـﮧ و

آכҐ بـــכه بــاشـﮧ ...

بـهـتـر از ایـنـﮧ کـﮧ هیچـے نـگـﮧ و

آכҐ خـره بـاشـﮧ ... √.

 

مے خواهـҐ اعـتـمـاכ ڪنــҐ امـا بــכ جایـے כنـیـا آمـכهـ اҐ ...

زمــــــــیـــטּ ؛

جـایـگـاه مـارهـاے خـﯠش خـط ﯠ خـالے بـــﯠכ

ڪﮧ هـــر رﯠز نـیـشـҐ مے زכنــכ ... √.

 

 

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:مے خواهـҐ اعـتـمـاכ ڪنــم,حس زیبا,درد دل,دلنوشته ها,متن زیبا,تنهایی,زمین,مار,اعتماد,دنیا,خوش خط,نیش,ساعت11:17توسط وحید SODAGAR | |

چشـҐ هایـҐ را مے بـنــכҐ ...

گــوش هایــҐ را مے گـیــرҐ ...

زبـانـҐ را گـاز مےگـیـــرҐ ...

وقتے حـریـفـــ افڪـارҐ نمے شــوҐ ...

چـﮧ כرכناڪ استـــ فـهـمـیـכטּ ... √.

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب: چـﮧ כرכناڪ استـــ فـهـمـیـכטּ ,,,,,حس زیبا,چشم هایم,گوش,چشم,زبان,حریف,گاز,حریف,افکار,ساعت10:56توسط وحید SODAGAR | |

در کـــــودکــی...
 
درکــدام بـازی ، راهـت نــَــدادنــد ،
 
کــــــه امـــــروز ، انـقَــدردیـوانه وار
 

تــــشنـه ی " بـازی کـَــردن " بــــــــا آدم هـایی ؟

large.gif

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:در کـــــودکــی,,,,بازی ,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,شعر زیبا,دیوانه,ادمها,تنهایی,,ساعت10:44توسط وحید SODAGAR | |

میـــــان آن همه الــــــف و  بـــــــــــــ و مــــــشـــق دبـــستـــان ...

 

آنـچــــه در زنـــدگـــی حــقیـــقـــت داشـــــت خـــــطــ فـــاصـــلـــه بــــود...

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها.مشق دبستان

+نوشته شده در شنبه 1 شهريور 1393برچسب:خـــــطــ فـــاصـــلـــه, حس زیبا,درد دل,متن زیبا,مشق,مشق دبستان,ا,ب,دبستان,خط,فاصله,حقیقت,زندگی,ساعت22:25توسط وحید SODAGAR | |

آغشته به تو میشود

روحم ، نفسم ، بند بند وجودم

وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها.بوسه.اغوش

 

+نوشته شده در یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:بوسه,حس زیبا,درد دل,دلنوشته ها,باران,روح,نفس,بند بند,شعر زیبا,عاشقانه ها,عاشقانه,متن عاشقانه,عکس زیبا,عکس بوسه,عکس ,ساعت14:33توسط وحید SODAGAR | |

 

گاهی ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ

ﻧﮕﺎﻫﺶ میکنی

ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشه .…

ﺗﻮی ﺩلت میگی .…

ﻧﺒﺎﺷﯽ ... ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ

همیشه باش

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها

 

 

آدمــ های دنیــــــای مجـــــازی دل دارند
و چیزی به نام احســــــــاس
آدمـ های دنیــــــای مجـــــــازی
گاهی مغرورنــد مثـل مـــن
و گاهــی بی ریــــا مثـل تــــو
آدم هـــای اینجـا فقطــ گـاهی نگـــاه ندارنــد
ایــن گاهـــــی خـــــــــــوب اســت
و گاهـــی ندیــدن چشـم های آدم هــا یکــ عمـــر اشتبــــاـهـ را بـهـ بــار می آورد
یکــ عمــر اشتبـاه هم می شود تمام شدن یـهـ دوستـی دوستــ داشتنـی
آدمــ هــــای دنیـــــــای مجـــــــازی
گاهـــــی هیـچ فرقـی بـا آدمــ هـای اطرافمـــان ندارنــــد!
گاهـــــی پشیمـــــان مـی شونـــــد
دلگیـــــر مـی شونــــد
غصــــه می خورنـــــد
تنهــــــــا می شونـــــــد
سکوتـــــــ می کننــد
و گمـــان می کننـد همـــــه چیــــز درسـت می شـــود
امـــا همیشـــــه فکـــــر هــــای آدمــ هـــــــا درسـتـــ نیستـــ
آدمـــــــ هـــــای دنیــــای مجـــــــــازی
لجبازنـــــــد گـــــاهـــی !
آدمـــ هـــــایـــ دنیــــــــایــــــ مجـــــازی
گـــاهـــــــی دلتنـگــ میشونـــد
و هیـــــــچ حرفـــــی نمـی زننـــد
چـــــون از خامـوشـــی رُفَقایِشـــان می ترسنـــد
می ترسنــد سکـــوتِ رفیقشـــان به معنای یکـــ دنیـــا درد باشــد
آدمـــــ هـــــــای دنیــــــــای مجــــــــازی
هیچ فرقـــــی بـــا آدمــ هـــــای اطرافمـــــــان ندارنـــــــد
فقطـــ نگــــــــاه ندارنــــد
نگــــــــــــــــــــــــــاه !

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها.دنیایی.مجازی

 

بعضی آدم‌هــــــــــا

ناخواستــــــه همیشه متهـــــــــم‌انـــد....

به خاطــــــــر سکوت‌شـــــــــان،

کاري به کار کسي نداشتن‌شان ،

خلوت‌ـــشــــــــان،

اتاق‌ــــشـــــــــــان،

استراحت‌ــشــــــان،

روي پاي خود ايسـتادن‌ـــــشــــــان،

دوستــــ داشتنشــــــــــــــان!

گويي جان مي دهند براي اتهــــــــام بستن!

و از همه بدتـــــــر اين‌ کــــــــه

زود فرامـــــــــوش مي شــــــــــود

خوبيــ هايشـــــــــــان!

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها

دِﻠَـﻣ ڪَمـﮯ ﮬَـوآﮮ /نآبِ اِنسـآنیَّت/ مـﮯ خـوآهـَد ؛

تآ ریـﮧ ﮭآیـَم رآ پآڪ سآزَم اَز هَرآنچـِﮧ /هـَواے آلُودِه/ اَست

دِلَـﻣ ڪﻣﮯ /اَشـڪ/ مـﮯ خـوآهـَد ؛

نـَﮧ بـَرآے اینکـﮧ تَنهـآ/ دِلَـﻣ /رآ آرآم سآزم نـَــﮭـ !!!

بَلـڪِه /نآپآڪﮯ هـآی چِشمآنَم/ رآ شَستِشو دَهـَم.

دِلـمـ ڪﻣﮯ /چِشم/ مـﮯ خوآهــَد ؛

/چـِشمِ روح/ تآ بِبینـــــــــد هَرآنچـــــــــه جُــــــــز خویشـــــــتَن رآ

دِلـَمـ ڪﻣﮯ /سیــگــآر/ مـﮯ خــوآهـــــد ؛

از آنهــــآ کِـﮧ روزِگـــــآرآنـﮯ دور/ پـــــِدَرَم /مـﮯ کِشـــــید

تآشــــآیَد /غُصِـــﮧ ﮭآیَش/ رآ هَمـــرآه آטּ دود ڪُنَد

غآفِل اَز ایــــــنکِـﮧ /ذَره ذَره ﮮ وُجــــودَش /رآ دآرد دود مـﮯ ڪُند...

دِلَمـ ڪﻣﮯ ///خـــــُدآ ///مـﮯ خـــــوآهــــَد

هَمــــآטּ کـﮧ دَر اﻴטּ /نـَزدیـڪﮯ/ است..

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها

+نوشته شده در جمعه 24 مرداد 1393برچسب:دِﻠَـﻣ ڪَمـﮯ ,درد دل,دلنوشته,حس زیبا,عاشقانه ها,متن زیبا,متن عاشقانه,عکس زیبا,خدا,انسانیت,هوا,اشک,عکس,ساعت18:36توسط وحید SODAGAR | |

ترجیح مــیدهم همــه را غریبــه صـدا کنم!

تا وقتــی از پشت خنجر میزننـد؛

با خودم بگویم: بـی خیال..

از غریــــــــبـــــــه بیش از ایـن انتظاری نیست...!

عاشقانه ها .خنجر.خیانت.دوستی.جدایی

امروز خاطراتت را سوزاندم

اما بوی خوش هیزمش

بی قرارم کرد
 
دلتنگت شدم.
 
 
 

عاشقانه ها .اغوش.سوختن.جدایی


به تو که میرسم مکث میکنم !

انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا …

در صدایت ، آرامش

یا در چشم هایت ، زندگی

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود

من تمام حس چشاییم را ...

روى لبانت جا گذاشته ام

 

 

دلم میخواهد …

چند وقــتی کرکره دلمو بکشم پاییـــن …

یه پارچـــه سیـاه بزنم درش و بنـویسم:

کسی نمـــــــرده

فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

 

+نوشته شده در جمعه 24 مرداد 1393برچسب:دلم میخواهد …,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,عکس ,زیبا,کرکره,پارچه,سیاه,شعر تنهایی,شعر جدایی,شعر ,ساعت10:26توسط وحید SODAGAR | |

کاش قلبم درد تنهایی نداشت
چهره ام هرگز پریشانی نداشت

برگ های آخر تقویم عشق
حرفی از یک روز بارانی نداشت

کاش می شد راه سرد عشق را
بی خطر پیمود و قربانی نداشت

 

 

عاشق اولدوم کی یاریم دردیمه درمان ائلیه

     یوخ که هر درده سالا.دیده نی گریان ائلیه

            عاشق اولدوم کی تاپام بلکه غریبلیک داواسین

           نه بیلئیدیم اوزو درد دی.کی پریشان ائلیه

             گوزلریم گونده قان آغلار نه یازمیش بومنه

       کی منی یار گوزونه خار مغیلان ائلیه

           اي گل سني دنيايه مقابل توتــــــارام مــــــــــــــــــــن

               دنيا منيم اولسا سنه خاطر آتـــــارام مــــــــــــــــــــن

                   ناز ايلمه . منن ائوزوي چكمـه كنـــــــــــــــــــــــ ـــاره

                            اولدوز اولاسان گويده سنه يول تــاپــــارام مــــــــــن

 

میروی تا با نبودن عشق را پر پر کنی

میروی با اشک حسرت ، دیده ام را ترکنی

آن همه گفتی نگاهت با نگاهم زنده است

من نباشم ، می توانی روزها را سر کنی

در نبودت گریه کردم ، آینه احساس کرد

آینه شو ، گریه ام را حس کنی باور کنی

سبز در عشقت شدم کم کم تو دانستی ولی

عاقبت می خواستی در قلب من خنجر کنی

بعد تو در سینه نامت می شود یک خاطره

کاش می شد قصه عشق مرا باور کنی

 

 

 

 

            هیچ امیدیم یوخدی بو ویرانیه جانان گله
 
         یاکی بیر قاصد خبر یاردان الا یاردان دیه
 
      ای قارانلیق بسدی دولموش سنده غم دریا کمین
 
    سن منه هم راز اولوب غمله دولوب سان هر کئجه
 
نیسان تک اغلارام ای یار گل امدادیمه
 
گورخورام سن گلمسن ویرانده سنسیز اوله
 
    بی وفا دوسلار هایاندا یاد ادن یوخدور نیه
 
      خوش دیب خوش سویلیه بیر دردیمه درمان دیه
 
        من کی عادت ایلدیم اغلار قالا بو گوزلریم
 
           هاردادیر او نازنین بلکه بو گوز یاشیم سیله
 
              دویموشام دنیا گوزموده ارزشی یوخدور منه
 
             خوش دو نن دورانیدن بیر خاطره قالمیش منه
 
باران حس تنهایی.تنهایی.

+نوشته شده در چهار شنبه 22 مرداد 1393برچسب:هیچ امیدیم یوخدی بو ویرانیه جانان گله ,حس زیبا,شعر ترکی,شعر اذری,شعر ,ساعت8:35توسط وحید SODAGAR | |

 

                       اگر دنیای ما دنیای سنگ است

        بدان سنگینی سنگ هم قشنگ است

اگر دنیای ما دنیای درد است

بدان عاشق شدن از بحررنج است

         اگر عاشق شدن یک گناه است

                        پس دل عاشق شکستن صد گناه است

 

 نه تــوان خواســتن دارم
 
نه تــــــوان فرامـــــــــوش کــردن
 
سهــــم مـن از تـو چیســـت ؟
 
فقــــط دلتــــنگی ...
 

تكرار " تـــــــــــــــو "

در هر ثــــــــــــانيه ام

قشنگترين تكراريـست كه هيچ وقت

تــكراري نــــــمي شــــــــــــــــــــــــود

 

 

+نوشته شده در دو شنبه 13 مرداد 1393برچسب:تكرار دلتنگي,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,ثانیه,قشنگ ترین,تکراری,ساعت22:59توسط وحید SODAGAR | |

دونن آخشام چاغی سنسیز منی آغلاتی یاغیش

     یادیما سالدی سنی مطلبینه چاتی یاغیش

      کوچه لر اولدو گوزومده ایله بیر آرپا چایی

منی سنسیز نئجه نیسگیل چاینا آتی یاغیش

+نوشته شده در یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:دونن آخشام,چاغی ,سنسیز,اغلاتی,شعر اذری,شعر ترکی,بیر,کوچه لر,شعر تنهایی,شعر زیبا,نیسگیل,,ساعت22:14توسط وحید SODAGAR | |

قورخورام غملی سوزوم سینه ده خاموش اولسون!

    سرنوشتیم کیمی , عشقمده فراموش اولسون !

         ساقی سیز , باده یاپیشمیر منه ای باده ساتان!

                 ایکی پیمانه گتیر با هم ایچک , نوش اولسون

 

+نوشته شده در یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:قورخورام غملی سوزوم , سرنوشت,خاموش,شعر ترکی,شعر اذری,اذری,ترکی,شعر,شعر می,شعر شراب,عکس زیبا,عکس ,عکس شراب,عکس,ساعت21:41توسط وحید SODAGAR | |

ديگر غزل به زمزمه خوابم نمي كني

   جامي تهي شدم كه پر آبم نمي كني

     ديگر مرا كه تشنه براي شنيدنم

       با پاسخ نداده مجابم نمي كني

     من خسته رسيدن خوابم ولي تو نيز

   كاري براي حال خرابم نمي كني

       يخ كرده در هجوم غمت طبع شعر من

     با شعله ي آغوش خود مذابم نمي كني

        يكدم نظر به اين دل عاشق نمي كني

          ديگر غزل به زمزمه خوابم نمي كني

+نوشته شده در یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:ديگر غزل به زمزمه خوابم نمي كني,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,خواب,غمت,طبع,شعر,عکس زیبا,عکس تنهایی,عکس,ساعت11:54توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

زِنـבگـــے בر حــــال بارگـــیرے استــــ،

لطفاً صـَــــبر ڪُــنیـב..اینجـا سُــرعتــــ خوشــــبختے

بسیار ڪـــمــ اَستـــ!!تـــا زِندگـــے اتـــ لُـوב شـــوב

عُمـــــرتـــ تمـامـــ شــבه

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

+نوشته شده در یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:زندگی,حس زیبا,درد دل,تنهایی,شعر تنهایی,حس تنها,شعر,بارگیری,لود,عمر,تمام,گاهی,عکس تنها,عکس,عکس زیبا,دلنوشته,درست,دوست,ساعت11:43توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

گاهی وقتها ،

زندگی تمام حواسشو جمع میکنه

تا ببینه تو ....چی دوست داری.....

تــا درســـت هـمـونــو ازت بــگـیـــره...

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

+نوشته شده در شنبه 11 مرداد 1393برچسب:زندگی,حس زیبا,درد دل,تنهایی,شعر تنهایی,حس تنها,شعر,گاهی,عکس تنها,عکس,عکس زیبا,دلنوشته,درست,دوست,ساعت15:47توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند

بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت

 غرق در خون یکنفس دارد دعایت میکند.... 

مــن بــه هیچکــس نمیگـویـــم چقـــدر درد دارم ،

امـــا ...خـــدایـــــا ...

تـــو کـــه میـــدانـــی؟

درمـــانــــم بــــاش

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

+نوشته شده در شنبه 11 مرداد 1393برچسب:سرنوشت,حس زیبا,درد دل ,دلنوشته,قلب,صدا,تپش,متن عاشقانه,متن,شعر,شعر عاشقانه,شعر تنهایی,عکس زیبا,عکس ,عکس تنهایی,ساعت15:33توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

یک نفر قلب تو را بی سحر و جادو می برد

     بی گمان من می شوم بازنده و او می برد

        اشک می ریزم و می دانم که چشمان مرا

          عاقبت این گریه های بی حد از سو می برد

             آنقدر تلخم که هر کس یک نظر میبیندم

               ماجرا را راحت از رفتار من بو می برد

                  من در این فکرم جهان را می شود تغییر داد

                            عاقبت اما مرا تقدیر از رو می برد

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

+نوشته شده در شنبه 11 مرداد 1393برچسب:عاقبت,حس زیبا,درد دل,عشق,دلنوشته,نفر,قلب,سحر,جادو,بی گمان,بازنده,اشک,بی حد,خیانت,عکس تنهایی,عکس خیانت,عکس,ساعت9:23توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

اینهمه , شب که گذشت

    اینهمه گریه که من سر دادم

       بیهودست

          رفت که رفت

       آنکه چشم سیهش برد دل و جانم را

    او که آهنگ صدایش کرد مدهوش مرا

دیگر نیست

رفت که رفت

   کشت مرا

     کشت احساس مرا

       ای دریغا که من گمگشته

         همچنان حیرانم

          که چرا برد مرا از من خویش

            شاید این جان , که از من بگریخت

               رفته باشد به تمنای بهشت

                  لیک چه سود

                       من درین خاموش بیداری صبح ویرانم

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

نامم را پاک کردی ، یادم را چه می کنی؟

یادم را پاک کنی ،  عشقم  را چه می کنی؟

اصلا همه را پاک کن ، هر آنچه از من داری...

از من که چیزی کم نمی شود !

فقط بگو با وجدانت چه می کنی؟!
 
شاید نکند آن را هم پاک کرده ای؟ نه شدنی نیست...!

نمی توانی آنچه رانداشتی پاک کنی ...

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

در دنیا از سه آهنگ می هراسم:
 

1-صدای کودکی از بی مادری
 
2-صدای عاشقی از جدایی
 
3-صدای مجرمی از بی گناهی.....!!!
 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

بــه خداحافظی تــلخ تــو سوگند نشد

که تــو رفتی و دلــم ثانیــه ای بنــد نشد

لب تــو میـــــــوه ممنـــــــــوع ولی لبــهایم

هر چـــه از طعــم لب سرخ تــو دل کنـد نشد

با چراغی همه جـــا گشتــم و گشتـــم در شهر

هیــچ کس، هیـــچ کس اینجا بــــه تــو مانند نشد

هـــــر کــسی در دل من جای خـــودش را دارد

جانشین تـــو در این سینـــه خداونــــد نشد

خواستند از تـــــو بگوینــد شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نــــوشتند: نشد!!

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست . . .

اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند

 و با وجود همه مشکلات ، به تو لبخند زد تا تو دلگرم شوی . . .

که اگر بدانی چه کسی کشتی زندگی را

 از میان موج های سهمگین روزگار

به ساحل آرام رویاهایت رسانده است ؛

 ” پدرت “را می پرستیدی . . .

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif