Blog | Profile | Archive | Email | Design by | Name Of Posts


˙·٠•●♥حس زیبا ♥●•٠·˙

نمے دونــے تو این روزا چقــدر از زندگے سیــرم

دارم مے میــرم از اینکه تو رفتــے و نمے میــرم

نمے دونــے تو این روزا چقدر یاد تــو مے افتــه

تــه دنیـام نزدیکه نگاه کن کـے بهت گفتم

کجا باید برم بــے تو، تویے که قـدّ ِ دنیامــے

که هر جایــے رو مـے بینم نبینم پیش چشمـامے

بـرم هر جاے این دنیا شبــم با بغض دمسـازه

آخه هر جا یه چیزے هست منُ یاد تــو بنـدازه

نمـے دونم تو این برزخ کے از این درد مے میـرم

نمـے دونم چرا یک شب فراموشـے نمےگیرم

منُ اینجا بکُـش وقتے قراره تازه رویـا شــے

اگه تا آخــر دنیــا قراره تــو دلم باشــے....

فـَـریاد هــا را هــمه میشـــنوَنــد

هـُـنر واقــعی شـِـنیدَن صــِدای سـُـکوت اســت

 

 

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:سـُـکوت, حس زیبا,درد دل,دلنوشته,متن های زیبا,متن های تنهایی,عکس سکوت,عکس زیبا,شنیدن,هنر,صدا,ساعت12:38توسط وحید SODAGAR | |

نه تو از یاد نمی روی

نه این جای خالی ات، که زوق زوق می کند

زیر پوست بی کسی هایم.. و

نه هیچ چیز دیگر

نمی تواند نبود تو را به من ثابت کند

حتی حسرت کشیدن های اطلسی های کنار پنجره

که در آرزوی عوض شدن خاک گلدان،

چشم به راه تو.... خشک شدند..

 

بـعـضـیـا زیـر آبـے رفـتـטּ بــرامــﯠטּ ... !!

فـڪـر ڪرכטּ مــا نـمے بـیـنـیــҐ ... !!

ولـے خـبـر نــכاشـتـטּ:

هـҐ آب زیـاכے زلالــﮧ

هـҐ مـاهـیــاش بـا مـا כﯠωـــتـטּ ...
√.

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:بـعـضـیـا ,حس زیبا,زیر ابی,برامون,فکر,ولی,خبر,اب,درد دل,دلنوشته ها,متنهایی تنهایی,متنهای خیانت,عکس زیر اب,عکس,ساعت11:44توسط وحید SODAGAR | |

آכҐ یـﮧ حرفے رو بـزنـﮧ و

آכҐ بـــכه بــاشـﮧ ...

بـهـتـر از ایـنـﮧ کـﮧ هیچـے نـگـﮧ و

آכҐ خـره بـاشـﮧ ... √.

 

مے خواهـҐ اعـتـمـاכ ڪنــҐ امـا بــכ جایـے כنـیـا آمـכهـ اҐ ...

زمــــــــیـــטּ ؛

جـایـگـاه مـارهـاے خـﯠش خـط ﯠ خـالے بـــﯠכ

ڪﮧ هـــر رﯠز نـیـشـҐ مے زכنــכ ... √.

 

 

+نوشته شده در جمعه 14 شهريور 1393برچسب:مے خواهـҐ اعـتـمـاכ ڪنــم,حس زیبا,درد دل,دلنوشته ها,متن زیبا,تنهایی,زمین,مار,اعتماد,دنیا,خوش خط,نیش,ساعت11:17توسط وحید SODAGAR | |

میـــــان آن همه الــــــف و  بـــــــــــــ و مــــــشـــق دبـــستـــان ...

 

آنـچــــه در زنـــدگـــی حــقیـــقـــت داشـــــت خـــــطــ فـــاصـــلـــه بــــود...

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها.مشق دبستان

+نوشته شده در شنبه 1 شهريور 1393برچسب:خـــــطــ فـــاصـــلـــه, حس زیبا,درد دل,متن زیبا,مشق,مشق دبستان,ا,ب,دبستان,خط,فاصله,حقیقت,زندگی,ساعت22:25توسط وحید SODAGAR | |

آغشته به تو میشود

روحم ، نفسم ، بند بند وجودم

وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها.بوسه.اغوش

 

+نوشته شده در یک شنبه 26 مرداد 1393برچسب:بوسه,حس زیبا,درد دل,دلنوشته ها,باران,روح,نفس,بند بند,شعر زیبا,عاشقانه ها,عاشقانه,متن عاشقانه,عکس زیبا,عکس بوسه,عکس ,ساعت14:33توسط وحید SODAGAR | |

 

آدمــ های دنیــــــای مجـــــازی دل دارند
و چیزی به نام احســــــــاس
آدمـ های دنیــــــای مجـــــــازی
گاهی مغرورنــد مثـل مـــن
و گاهــی بی ریــــا مثـل تــــو
آدم هـــای اینجـا فقطــ گـاهی نگـــاه ندارنــد
ایــن گاهـــــی خـــــــــــوب اســت
و گاهـــی ندیــدن چشـم های آدم هــا یکــ عمـــر اشتبــــاـهـ را بـهـ بــار می آورد
یکــ عمــر اشتبـاه هم می شود تمام شدن یـهـ دوستـی دوستــ داشتنـی
آدمــ هــــای دنیـــــــای مجـــــــازی
گاهـــــی هیـچ فرقـی بـا آدمــ هـای اطرافمـــان ندارنــــد!
گاهـــــی پشیمـــــان مـی شونـــــد
دلگیـــــر مـی شونــــد
غصــــه می خورنـــــد
تنهــــــــا می شونـــــــد
سکوتـــــــ می کننــد
و گمـــان می کننـد همـــــه چیــــز درسـت می شـــود
امـــا همیشـــــه فکـــــر هــــای آدمــ هـــــــا درسـتـــ نیستـــ
آدمـــــــ هـــــای دنیــــای مجـــــــــازی
لجبازنـــــــد گـــــاهـــی !
آدمـــ هـــــایـــ دنیــــــــایــــــ مجـــــازی
گـــاهـــــــی دلتنـگــ میشونـــد
و هیـــــــچ حرفـــــی نمـی زننـــد
چـــــون از خامـوشـــی رُفَقایِشـــان می ترسنـــد
می ترسنــد سکـــوتِ رفیقشـــان به معنای یکـــ دنیـــا درد باشــد
آدمـــــ هـــــــای دنیــــــــای مجــــــــازی
هیچ فرقـــــی بـــا آدمــ هـــــای اطرافمـــــــان ندارنـــــــد
فقطـــ نگــــــــاه ندارنــــد
نگــــــــــــــــــــــــــاه !

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها.دنیایی.مجازی

 

بعضی آدم‌هــــــــــا

ناخواستــــــه همیشه متهـــــــــم‌انـــد....

به خاطــــــــر سکوت‌شـــــــــان،

کاري به کار کسي نداشتن‌شان ،

خلوت‌ـــشــــــــان،

اتاق‌ــــشـــــــــــان،

استراحت‌ــشــــــان،

روي پاي خود ايسـتادن‌ـــــشــــــان،

دوستــــ داشتنشــــــــــــــان!

گويي جان مي دهند براي اتهــــــــام بستن!

و از همه بدتـــــــر اين‌ کــــــــه

زود فرامـــــــــوش مي شــــــــــود

خوبيــ هايشـــــــــــان!

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها

دِﻠَـﻣ ڪَمـﮯ ﮬَـوآﮮ /نآبِ اِنسـآنیَّت/ مـﮯ خـوآهـَد ؛

تآ ریـﮧ ﮭآیـَم رآ پآڪ سآزَم اَز هَرآنچـِﮧ /هـَواے آلُودِه/ اَست

دِلَـﻣ ڪﻣﮯ /اَشـڪ/ مـﮯ خـوآهـَد ؛

نـَﮧ بـَرآے اینکـﮧ تَنهـآ/ دِلَـﻣ /رآ آرآم سآزم نـَــﮭـ !!!

بَلـڪِه /نآپآڪﮯ هـآی چِشمآنَم/ رآ شَستِشو دَهـَم.

دِلـمـ ڪﻣﮯ /چِشم/ مـﮯ خوآهــَد ؛

/چـِشمِ روح/ تآ بِبینـــــــــد هَرآنچـــــــــه جُــــــــز خویشـــــــتَن رآ

دِلـَمـ ڪﻣﮯ /سیــگــآر/ مـﮯ خــوآهـــــد ؛

از آنهــــآ کِـﮧ روزِگـــــآرآنـﮯ دور/ پـــــِدَرَم /مـﮯ کِشـــــید

تآشــــآیَد /غُصِـــﮧ ﮭآیَش/ رآ هَمـــرآه آטּ دود ڪُنَد

غآفِل اَز ایــــــنکِـﮧ /ذَره ذَره ﮮ وُجــــودَش /رآ دآرد دود مـﮯ ڪُند...

دِلَمـ ڪﻣﮯ ///خـــــُدآ ///مـﮯ خـــــوآهــــَد

هَمــــآטּ کـﮧ دَر اﻴטּ /نـَزدیـڪﮯ/ است..

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.درد دل .دلنوشته ها

+نوشته شده در جمعه 24 مرداد 1393برچسب:دِﻠَـﻣ ڪَمـﮯ ,درد دل,دلنوشته,حس زیبا,عاشقانه ها,متن زیبا,متن عاشقانه,عکس زیبا,خدا,انسانیت,هوا,اشک,عکس,ساعت18:36توسط وحید SODAGAR | |

 

کـاش اونقــدر محکــم بـودم که میتـونستــم

بـه ایــن دلـــ ِ لعنتــی بفهمــونــم

دیگــه نیسـتـــ ؟!

چــرا عـزا گرفتـی ؟ خبـــ بــه درکــــ ...!

 

عاشقانه.تنهایی.حس زیبا.

 

امروز خاطراتت را سوزاندم

اما بوی خوش هیزمش

بی قرارم کرد
 
دلتنگت شدم.
 
 
 

عاشقانه ها .اغوش.سوختن.جدایی


به تو که میرسم مکث میکنم !

انگار در زیباییت چیزی را جا گذاشته ام ، مثلا …

در صدایت ، آرامش

یا در چشم هایت ، زندگی

دیگر هیچ مزه اى دلچسب نخواهد بود

من تمام حس چشاییم را ...

روى لبانت جا گذاشته ام

 

 

دلم میخواهد …

چند وقــتی کرکره دلمو بکشم پاییـــن …

یه پارچـــه سیـاه بزنم درش و بنـویسم:

کسی نمـــــــرده

فقط دلـــــــــم گرفتــــــه…!

 

+نوشته شده در جمعه 24 مرداد 1393برچسب:دلم میخواهد …,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,عکس ,زیبا,کرکره,پارچه,سیاه,شعر تنهایی,شعر جدایی,شعر ,ساعت10:26توسط وحید SODAGAR | |

 

عاشق اولدوم کی یاریم دردیمه درمان ائلیه

     یوخ که هر درده سالا.دیده نی گریان ائلیه

            عاشق اولدوم کی تاپام بلکه غریبلیک داواسین

           نه بیلئیدیم اوزو درد دی.کی پریشان ائلیه

             گوزلریم گونده قان آغلار نه یازمیش بومنه

       کی منی یار گوزونه خار مغیلان ائلیه

           اي گل سني دنيايه مقابل توتــــــارام مــــــــــــــــــــن

               دنيا منيم اولسا سنه خاطر آتـــــارام مــــــــــــــــــــن

                   ناز ايلمه . منن ائوزوي چكمـه كنـــــــــــــــــــــــ ـــاره

                            اولدوز اولاسان گويده سنه يول تــاپــــارام مــــــــــن

 

 

 نه تــوان خواســتن دارم
 
نه تــــــوان فرامـــــــــوش کــردن
 
سهــــم مـن از تـو چیســـت ؟
 
فقــــط دلتــــنگی ...
 

تكرار " تـــــــــــــــو "

در هر ثــــــــــــانيه ام

قشنگترين تكراريـست كه هيچ وقت

تــكراري نــــــمي شــــــــــــــــــــــــود

 

 

+نوشته شده در دو شنبه 13 مرداد 1393برچسب:تكرار دلتنگي,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,ثانیه,قشنگ ترین,تکراری,ساعت22:59توسط وحید SODAGAR | |

ديگر غزل به زمزمه خوابم نمي كني

   جامي تهي شدم كه پر آبم نمي كني

     ديگر مرا كه تشنه براي شنيدنم

       با پاسخ نداده مجابم نمي كني

     من خسته رسيدن خوابم ولي تو نيز

   كاري براي حال خرابم نمي كني

       يخ كرده در هجوم غمت طبع شعر من

     با شعله ي آغوش خود مذابم نمي كني

        يكدم نظر به اين دل عاشق نمي كني

          ديگر غزل به زمزمه خوابم نمي كني

+نوشته شده در یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:ديگر غزل به زمزمه خوابم نمي كني,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,خواب,غمت,طبع,شعر,عکس زیبا,عکس تنهایی,عکس,ساعت11:54توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

زِنـבگـــے בر حــــال بارگـــیرے استــــ،

لطفاً صـَــــبر ڪُــنیـב..اینجـا سُــرعتــــ خوشــــبختے

بسیار ڪـــمــ اَستـــ!!تـــا زِندگـــے اتـــ لُـوב شـــوב

عُمـــــرتـــ تمـامـــ شــבه

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

+نوشته شده در یک شنبه 12 مرداد 1393برچسب:زندگی,حس زیبا,درد دل,تنهایی,شعر تنهایی,حس تنها,شعر,بارگیری,لود,عمر,تمام,گاهی,عکس تنها,عکس,عکس زیبا,دلنوشته,درست,دوست,ساعت11:43توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

گاهی وقتها ،

زندگی تمام حواسشو جمع میکنه

تا ببینه تو ....چی دوست داری.....

تــا درســـت هـمـونــو ازت بــگـیـــره...

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

+نوشته شده در شنبه 11 مرداد 1393برچسب:زندگی,حس زیبا,درد دل,تنهایی,شعر تنهایی,حس تنها,شعر,گاهی,عکس تنها,عکس,عکس زیبا,دلنوشته,درست,دوست,ساعت15:47توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

سرنوشتم چیز دیگر را روایت میکند

بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند

قلب من با هر صدا با هر تپش با هر سکوت

 غرق در خون یکنفس دارد دعایت میکند.... 

مــن بــه هیچکــس نمیگـویـــم چقـــدر درد دارم ،

امـــا ...خـــدایـــــا ...

تـــو کـــه میـــدانـــی؟

درمـــانــــم بــــاش

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

+نوشته شده در شنبه 11 مرداد 1393برچسب:سرنوشت,حس زیبا,درد دل ,دلنوشته,قلب,صدا,تپش,متن عاشقانه,متن,شعر,شعر عاشقانه,شعر تنهایی,عکس زیبا,عکس ,عکس تنهایی,ساعت15:33توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

یک نفر قلب تو را بی سحر و جادو می برد

     بی گمان من می شوم بازنده و او می برد

        اشک می ریزم و می دانم که چشمان مرا

          عاقبت این گریه های بی حد از سو می برد

             آنقدر تلخم که هر کس یک نظر میبیندم

               ماجرا را راحت از رفتار من بو می برد

                  من در این فکرم جهان را می شود تغییر داد

                            عاقبت اما مرا تقدیر از رو می برد

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

+نوشته شده در شنبه 11 مرداد 1393برچسب:عاقبت,حس زیبا,درد دل,عشق,دلنوشته,نفر,قلب,سحر,جادو,بی گمان,بازنده,اشک,بی حد,خیانت,عکس تنهایی,عکس خیانت,عکس,ساعت9:23توسط وحید SODAGAR | |

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

اینهمه , شب که گذشت

    اینهمه گریه که من سر دادم

       بیهودست

          رفت که رفت

       آنکه چشم سیهش برد دل و جانم را

    او که آهنگ صدایش کرد مدهوش مرا

دیگر نیست

رفت که رفت

   کشت مرا

     کشت احساس مرا

       ای دریغا که من گمگشته

         همچنان حیرانم

          که چرا برد مرا از من خویش

            شاید این جان , که از من بگریخت

               رفته باشد به تمنای بهشت

                  لیک چه سود

                       من درین خاموش بیداری صبح ویرانم

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

نامم را پاک کردی ، یادم را چه می کنی؟

یادم را پاک کنی ،  عشقم  را چه می کنی؟

اصلا همه را پاک کن ، هر آنچه از من داری...

از من که چیزی کم نمی شود !

فقط بگو با وجدانت چه می کنی؟!
 
شاید نکند آن را هم پاک کرده ای؟ نه شدنی نیست...!

نمی توانی آنچه رانداشتی پاک کنی ...

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

در دنیا از سه آهنگ می هراسم:
 

1-صدای کودکی از بی مادری
 
2-صدای عاشقی از جدایی
 
3-صدای مجرمی از بی گناهی.....!!!
 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

بــه خداحافظی تــلخ تــو سوگند نشد

که تــو رفتی و دلــم ثانیــه ای بنــد نشد

لب تــو میـــــــوه ممنـــــــــوع ولی لبــهایم

هر چـــه از طعــم لب سرخ تــو دل کنـد نشد

با چراغی همه جـــا گشتــم و گشتـــم در شهر

هیــچ کس، هیـــچ کس اینجا بــــه تــو مانند نشد

هـــــر کــسی در دل من جای خـــودش را دارد

جانشین تـــو در این سینـــه خداونــــد نشد

خواستند از تـــــو بگوینــد شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نــــوشتند: نشد!!

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

حــــــق النــــاس همیـــشه پــول نیـــــست

گاهــــــــــی...

"دل " است ...

دلــــی که بایـــد میــــدادی و نـــدادی...

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست . . .

اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند

 و با وجود همه مشکلات ، به تو لبخند زد تا تو دلگرم شوی . . .

که اگر بدانی چه کسی کشتی زندگی را

 از میان موج های سهمگین روزگار

به ساحل آرام رویاهایت رسانده است ؛

 ” پدرت “را می پرستیدی . . .

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

کـــاش در سرزمیــــن مــــن ..

بـــه جـــآی حجـــآب وحـــــیا..

شـــــرافـــت اجـــباری بـــــود!

 

http://www.shiaupload.ir/images/07492833965893833129.gif

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

نبودن‌هایی‌ هست

که هیچ بودنی جبرانشان نمی کند...

کسانی‌ هستند که هرگز تکرار نمی‌ شوند ...

حرف‌هایی‌ هست که

معنی‌‌شان را خیلی‌ دیر می‌‌فهمیم ،

خاطراتی هست که هیچگاه فراموش نمی شود...

اصولا در زندگی احساسات غریبی هست که تعریف نمی شوند...

بعضی حس ها خاص و نابند

مثل بعضی آدم ها جاودانه...!!

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

چه تجارت ناشیانه ای بود
آن همه نازی که من از تو خریدم ..!

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

خسـتــه ام از...

از تـــــو نـوشــتــن

بـــس اســت دیــگــر !

کـمی هــــم از خـودم می نـویـسـم

ایــن "مـنــم" کـه :

دوســتـــت دارم...!

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

+نوشته شده در چهار شنبه 20 شهريور 1392برچسب:خسـتــه ام ,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,تو,بس است,دیگر,دوستت دارم,من,متن عاشقی ,تنهایی,جدایی,تنها,عکس زیبا,ساعت10:51توسط وحید SODAGAR | |

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

پــــلاک

کوچـــه

حـتـی آدرس خانـه ام را عــوض کـرده ام !

اما چه فایــــده ؟!

یــــاد تــــــــــــــو

حتی در پـرت تــرین خیـابـان های این شـهـر هـم

مـــــرا به راحــتــی پـــیــــدا می کـــنـــد ...

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

+نوشته شده در چهار شنبه 20 شهريور 1392برچسب:پــــلاک,حس زیبا,درد دل,دلنوشته ,کوچه,یاد,تو,یادتو,فایده,راحتی,پرت,خیابان,شهر ,متن تنهایی,متن جدایی,جدایی,تنهایی,دور,,ساعت10:38توسط وحید SODAGAR | |

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن 

www.roozgozar.com-964.gifتنهایی آدمها به عمق یه دریاست

ولی برای پر کردنش

یه لیوان محبت کافیه.....www.roozgozar.com-964.gif

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

+نوشته شده در دو شنبه 18 شهريور 1392برچسب:تنهایی,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,ادمها,عمیق,دریا,پر,لیوان,عکس تنهایی,عکس,ساعت15:34توسط وحید SODAGAR | |

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

چہ ڪلمہ مظلومے

اسـٺ قـسـمٺ

ڪہ ٺمام ٺقصیر هاے مارا بہ عهـכہ میگیرכ

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
 

+نوشته شده در دو شنبه 18 شهريور 1392برچسب:تقصیر ,حس زیبا,مظلوم,تمام,عهده,متن تنهایی,متن زیبا,متن,درد دل,دلنوشته,عکس دختر,دختر,عکس,ساعت10:28توسط وحید SODAGAR | |

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
چه زیبا گفت مترسک:

وقتی نمیتوان رفت همین یک پا هم اضافست

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

+نوشته شده در دو شنبه 4 شهريور 1392برچسب:مترسک,حس زیبا,درد دل,دلنوشته,پا,یک,همین,اضافه,متن تنهایی,متن,عکس مترسک,عکس تنها,عکس,ساعت17:28توسط وحید SODAGAR | |

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

بــــــــــــــــا مــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــج نــــــکـــــــــــن بـــــــــغـــــــــــض نـفـهـــــــــــمــــــــ ـــ !

ایــــــــن کـــــــــــــــــه خـــــــــــــودتــــــــ ــــ را گــــــــــوشـه ی گـــــــــــلـــــــو قــــایــــمـــــ کـــــــنـــــــی....،

چـــــــــیــــزی را عـــــــــــوض نـمیکنــــــــــــد!

بـالــــاخــــــــــره یــــــــا اشـــکـــــــــ میــــــــشوی در چــــشمـــــــــــانـــــ ـــــم؛

یــــــــــــــا عـــــقــــده در دلـــــــــــــــــم...

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
rdhlqn3hw8zyxa43sagx.gif... دلتنــگـم...  
       
دلتنـــــگ کسی کـــــه
 
گردش روزگــــارش به من که رسیــــد
 
از حرکـت ایستـاد...
 
دلتنگ کسی که دلتنگی هایم را ندید...
 
دلتنگ ِ خود َم...
 
خودی که مدتهــــ ــــ ــاست گم اش کـرده ام ...
 
گذشت، دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم
 
حالا یک بار از شهر می رویم
 
یک بار از دیار
 
یک بار از یاد
 
یک بار از دل
 
و یک بار از دست

        دلتنــگـم...rdhlqn3hw8zyxa43sagx.gif

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن
ghalb.تــَمآم هــوآ رآ بو مـے کشـم
 
چشـم مـےدوزم زل مـے زنـم…
 
 
انگشتـم رآ بـر لبـآטּ زمیــטּ مے گذآرم:
 
 
” /هــــیس/… !
 
مـے خوآهـم رد نفس هآیـش بـﮧ گـوش برسـد…!”
 
 
امـآ…! گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے
 
 
/دل تنگـے هآیم /را مچالـﮧ مـے کنم
 
و پرت مـے کنم سمت آسمـآטּ!
 
 
دلوآپس تــو مـے شوم
 
کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ /سکوت/ کرده ایـے

کـﮧ /تــــــــــو/ رآ نمـے شنومghalb.

 

 

جدا کننده متن, جدا کننده متن جدید, جدا کننده متن زیبا, انواع جدا کننده متن, عکس جدا کننده متن

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 68 صفحه بعد